یادداشت ها

 
نویسنده: احسان محمدی فاضل
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید.

از دیدگاه برخی علمای کارآفرینی همگی ما به اشکال مختلف در زندگی روزمره کارآفرین هستیم. فرصت ها مانند انرژی های آزاد وجود دارند و این افراد هستند که می بایست آن ها را تشخیص دهند.


 
 
نویسنده: احسان محمدی فاضل
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید.

از دیدگاه برخی علمای کارآفرینی همگی ما به اشکال مختلف در زندگی روزمره کارآفرین هستیم. فرصت ها مانند انرژی های آزاد وجود دارند و این افراد هستند که می بایست آن ها را تشخیص دهند.